Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

A Supported Osteoarthritis Self-Management Program for People with Knee and/or Osteoarthritis. Outcomes and factors associated with response.
Thérése Jönsson

Denna avhandling har fördjupat kunskapen om resultatet av artrosskola bedriven i den dagliga kliniska verksamheten. Hur deltagande i olika delar av artrosskolan påverkar resultatet och vilka faktorer som är associerade med smärtreduktion efter behandling med artrosskola har lagts fram.

Thumb Base Osteoarthritis: Prevalence, Occupational Risk, and Surgical Outcomes
Jennifer Wolf

Denna avhandling har visat en könsskillnad i prevalensen av artros i tumbasen. 2,2% av kvinnorna jämfört med 0,6% av männen som studeras tilldelades denna diagnos under en 15-årsperiod. En yrkesmässig belastningsanalys visade att arbeten där det förekommer tung manuell hantering medförde den största risken för att drabbas av tumbasartros. 

Proteomics of the human meniscus in health and osteoarthritis
Elin Folkesson

Denna avhandling har visat att menisker från artrospatienter i större utsträckning har en aktiv nedbrytningsprocess där vävnaden är oorganiserad med förkalkningar och vätskeansamlingar. Uttrycket av olika proteiner skiljer sig mellan sjuk och frisk meniskvävnad där sjuka artrosmenisker har en ökning av proteiner som bryter ned andra proteiner, så kallade proteaser, samtidigt som vävnaden svarar med att öka produktionen av proteiner kan motverka den här nedbrytningen

Meniscus tear; Knee arthroscopy; clinical practice and sick leave
Dan Bergkvist

Denna avhandling består av fyra delarbeten som besvarar frågor som; Vilka patienter blir behandlade med delvis borttagande av meniskvävnad, dvs opererar vi “rätt” patienter? Hur mycket sjukskrivning genereras av patienter med meniskskada, dels patienter som fått någon form av våld mot knät eller som har åldersbetingade förändringar i menisken, med eller utan kirurgi. Den undersöker också huruvida utfärdande av nationella rekommendationer att inte operera medelålders patienter med artros har påverkat operationsfrekvensen.

Is seeing just believing? Measurement properties of visual assessment of Postural Orientation Errors (POEs) in people with anterior cruciate ligament injury
Jenny Nae

Denna avhandling visar att visuell bedömning av knäts position i förhållande till foten är relaterad med vissa tvådimensionella och tredimensionella mått hos friska individer, samt att knäts position i förhållande till foten är tillförlitlig och upprepningsbar mellan olika bedömare och inom samma bedömare.

Physiotherapy in primary care for working-age patients with early back and neck pain. Screening tools, interventions and outcomes.
Malin Forsbrand

Denna avhandling har fördjupat kunskaperna om interventioner i hälso- och sjukvården riktade till patienter i arbetsför ålder som söker för rygg- och nackbesvär i primärvården.  Långtidseffekterna av en arbetsplatsdialog som tillägg till strukturerad fysioterapi gällande självrapporterad funktion, hälsorelaterad livskvalitet och arbetsförmåga har utvärderats. Det breda spektrumet av behandlingar som fysioterapeuter använder för patienter med rygg- och nacksmärta i primärvården har beskrivits i denna avhandling.

The importance of biomechanical restoration for total hip arthroplasty
Sverrir Kiernan

Denna avhandling har utvärderat vikten av förbättrad biomekanisk kirurgisk rekonstruktion avseende funktion och protesöverlevnad, samt att hitta sätt att uppnå denna förbättring. Genom användandet av radiostereometri (RSA), lågdos datortomografi (CT) för 3D-mätningar, 3Dmallningssystem, modularitet av proteskomponenter samt 3D-gånganalys, tillsammans med patientrapporterade resultat, fann man en stark korrelation mellan hur man initialt positionerade en cementerad protesstam i anteversion och hur den senare migrerade med bakre rotation.

Joint disease biomarkers - discovery and application
Dovile Sinkeviciute

Denna avhandling syftar till att hitta nya biomarkörer för olika ledsjukdomar inklusive artros. Projektet syftar på att studera nedbrytning av broskvävnad och innehåller både upptäckt av olika potentiella biomarkörer i en experimentell modell, och uppföljande studier med utveckling av nya metoder (assays) för att mäta dessa på ett tillförlitligt sätt.  Avhandlingen består av fyra delarbeten där det första arbetet är upptäckt av nya biomarkörer medan övriga tre handlar om metodutveckling samt applikationer där olika biomarkörer testats med olika patientprover. Projektet är ett samarbete mellan akademin och biomarkörindustrin.

I LUP (Lund University Publications) går det att söka på nyckelord för att få fram avhandlingar och artiklar om ett specifikt ämne. Det går också att söka på namn för att läsa andra publikationer av samma författare.

Vidare till sökfunktionen i LUP